Wednesday, 23 March 2011

Shri Ganesha Sloka


* * * * * 
Vakratunda Mahakaaya 

Suryakoti Samaprabha

Nirvighnam Kuru Mey Deva   

Sarva Kaaryeshu Sarvada

* * * * *